தவறாது வாக்களியுங்கள்

08 Apr 2021 Admin

ஜனநாயக கடமையாற்றினேன் குடும்பத்தோடு, நல்லரசை தேர்வு செய்ய வாக்களிப்பது நம் அனைவரின் கடமை,எல்லோரும் தவறாது வாக்களியுங்கள்

Black heart
Red heart

தவறாது வாக்களியுங்கள் தவறாது வாக்களியுங்கள்