முகக்கவசம் அணியுங்கள்!

19 May 2021 Admin

முகக்கவசம் அணியுங்கள்!

கிருமிநாசினியைப் பயன்படுத்துங்கள்!

தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளுங்கள்!

நம்மையும் காத்து,
நாட்டு மக்களையும் காப்போம்!

-மாண்புமிகு முதல்வர்

முகக்கவசம் அணியுங்கள்! முகக்கவசம் அணியுங்கள்! முகக்கவசம் அணியுங்கள்! முகக்கவசம் அணியுங்கள்!