முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை

17 Mar 2021 Admin

முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் அரசு பணிகளில் முன்னுரிமை அளித்த ஒரே தலைவர் கலைஞர்!

#VoteForDMK
#MyFirstVoteForDMK